CENTRUM TERAPII SM

PROGRAMY NFZ

Od września 2017 roku  oprócz programu Leczenia Stwardnienia Rozsianego lekami immunomodulującymi realizujemy dodatkowy program finansowany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia " Leczenie Spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A"

Program Leczenia Stwardnienia Rozsianego  Lekami Immunomodulującymi.

Dysponujemy wszystkimi preparatami refundowanymi przez NFZ w ramach leczenia tzw. pierwszo-liniowego, to znaczy, preparatami interferonów beta ( AVONEX, BETAFERON, EXTAVIA, REBIF)  i peginterferonu beta -1a (PLEGRIDY),  octanem glatirameru (COPAXONE), oraz pierwszym doustnym lekiem w tej grupie- fumaranem dimetylu ( TECFIDERA) oraz teiflunomidem ( Aubagio). Leczenie to, może być stosowane u pacjentów powyżej 18 roku życia, z rozpoznaną postacią rzutową stwardnienia rozsianego zgodnie z kryteriami McDonalda z 2010 roku. Chorzy kwalifikowani są do Programu Leczenia Stwardnienia Rozsianego w oparciu o punktowy system kwalifikacji zapisany w programie NFZ. Podstawowym warunkiem rozpoczęcia leczenia jest udokumentowana aktywność choroby- to znaczy -w okresie ostatnich 12 miesięcy wystąpienie jednego rzutu klinicznego choroby lub uwidocznienie w badaniu MR wykonanym w tym czasie jednego ogniska demielinizacji wzmacniającego się po kontraście.

W naszym ośrodku możemy również kwalifikować do leczenia, pacjentów z tzw. bardzo aktywna postacią Stwardnienia Rozsianego oferując im leczenie nowym lekiem biologicznym alemtuzumabem ( Lemtrada),który dopiero w 2017 roku uzyskał refundację NFZ.

W naszej poradni priorytetem jest zindywidualizowana terapia naszych Pacjentów. Lek dobierany jest przez prowadzącego lekarza w oparciu o profil kliniczny choroby, obecność ewentualnych chorób współistniejących oraz oczekiwania pacjenta.

Przeciwskazania do stosowania leków modyfikujących pierwszej linii w przebieg Stwardnienia Rozsianego to:

  • Nadwrażliwość na substancję aktywną leku,
  • Postępujące postacie SM
  • Ciąża,
  • Przeciwskazania wymienione w charakterystyce poszczególnych produktów leczniczych

Dodatkowo dla preparatów interferonowych przeciwskazaniem są również:

  • zdekompensowana niewydolność wątroby (enzymy wątrobowe 2 razy powyżej normy)
  • zaburzenia czynności tarczycy (bez eutyreozy)
  • padaczka, z wyłączeniem napadów występujących u dzieci i młodzieży jako objaw rzutu stwardnienia rozsianego
  • leukopenia i istotna klinicznie niedokrwistość
  • depresja niepoddająca się leczeniu

Na podstawie aktualnych przepisów, leczenie może być prowadzone tak długo jak długo jest ono skuteczne u danego pacjenta. Zgodnie z wymogami NFZ po każdych 12 miesiącach leczenia jest przeprowadzana wizyta weryfikacyjna, w trakcie, której w oparciu o przebieg dotychczasowego leczenia, wyniki badania MR głowy oraz wyników badań laboratoryjnych oceniamy skuteczność i tolerancję prowadzonego leczenia, co stanowi podstawę dla podjęcia decyzji o przedłużeniu dotychczasowej terapii lub konieczności zaproponowania pacjentowi alternatywnych możliwości.  
W naszym ośrodku rozszerzyliśmy standardową ocenę stanu neurologicznego. Badanie neurologiczne z wykorzystaniem skali EDSS prowadzimy w oparciu o schemat badania NEUROSTATUSU z rozszerzeniem o dodatkowe testy neurologiczne i neuropsychologiczne dla bardziej precyzyjnego i powtarzalnego monitorowania przebiegu Stwardnienia Rozsianego, co zdecydowanie i korzystnie przekłada się na czułość oceny skuteczności leczenia i pozwala nam na szybkie reakcje terapeutyczne w razie obserwowanej nieskuteczności.

 Wszystkie badania dodatkowe potrzebne dla realizacji leczenia w ramach programu NFZ jak MRI, konieczne badania laboratoryjne wykonywane są bezpłatnie w oparciu o skierowania wydane przez naszych lekarzy.

Dla wygody naszych pacjentów współpracujemy z ogólnopolską siecią laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA. Próbki do badań laboratoryjnych mogą być pobierane w naszej Poradni, oraz we wszystkich punktach pobrań współpracujących z DIAGNOSTYKĄ  (http://www.diag.pl/Nasze-placowki.17.0.html),   pozwala to Pacjentom z miejscowości odległych od naszej siedziby,  zminimalizować konieczność przyjazdów do naszego ośrodka do niezbędnego minimum. Wyniki badań są przekazywane z laboratorium bezpośrednio do naszej Palcówki przed wizytą pacjenta w ośrodku.
Badania rezonansu magnetycznego dla pacjentów z programu NFZ są koordynowane przez personel naszej poradni, to my ustalamy terminy badań i odbieramy ich wyniki. Badania odbywają się w Katowicach w Pracowni MR- VOXEL, Enel-Med
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Pacjentów, dla ich komfortu i bezpieczeństwa , chorzy otrzymują całodobowe numery telefonów prowadzących lekarzy i pielęgniarek

Program Leczenia Spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A

Do programu są zakwalifikowani pacjenci po przebytym udarze mózgu, u których występuje niedowład kończyny dolnej z objawami spastyczności ( wzmożonego napięcia mięśni ocenianego przez neurologa w odpowiedniej skali ).

Warunkiem do włączenia do programu jest:

1.Przebycie udaru mózgu w okresie co najmniej 3 miesięcy przed włączeniem do programu.

2.Spastyczność kończyny dolnej.

3.Zdolność przyjęcia pozycji stojącej przez pacjenta.

Leczenie w programie obejmuje: 

- Podawanie toksyny botulinowej typ A co 3 miesiące.

- Rehabilitację przeprowadzana po 4 tygodniach od podania leku.

 

Kwalifikacja pacjentów do leczenia w ramach programów NFZ odbywa się w naszym ośrodku po ustaleniu telefonicznym terminu ,dla chorych ubezpieczonych w NFZ oraz ocenie przez lekarza spełnienia w/w warunków.

 

 32 74 94 187   882 115 335

Opracowano na podstawie Załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2011.

Centrum Terapii SM

ul. Załęska 9
40-571 Katowice
 
tel. 32 74-94-187
tel. 882 115 335
tel. 32 74-96-289
 
Centrum leczenia SM • Leczenie Parkinsona Katowice• Leczenie Alzheimera Katowice

Obserwuj nas w sieci